Regulamin konferencji

Regulamin Konkursu Prac Naukowych VIII Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego

§1

Postanowienia ogólne

I

1. Organizatorem Konkursu Prac Naukowych, zwanego dalej “Konkursem”, jest Komitet Organizacyjny VIII Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego, zwany dalej “Organizatorem”.

I

2. VIII Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne za rok akademicki 2021/2022 odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a w Warszawie w formie hybrydowej.

§2

Cele Konkursu

Konkurs ma na celu:

I

1. popularyzację zagadnień związanych z radiologią i diagnostyką obrazową,

I

2. poszerzanie wiedzy studentów,

I

3. stworzenia studentom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności nabytych w trakcie studiów w zakresie przygotowywania prac naukowych.

§3

Przedmiot Konkursu

I

Konkurs polega na przygotowaniu wystąpienia ustnego lub plakatu elektronicznego.

§4

Harmonogram Konkursu

I

Organizator ustala Harmonogram Konkursu (załącznik nr 1) do niniejszego Regulaminu.

§5

Uczestnicy Konkursu

I

1. Autorem pracy mogą być wyłącznie studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, elektroradiologii lub fizyki medycznej.

I

2. Dopuszczalne jest współautorstwo.

I

3. Maksymalna liczba współautorów wynosi 4 osoby.

I

4. Współautorami pracy mogą być wyłącznie studenci.

I

5. Opiekunem pracy może być lekarz, technik elektroradiologii, fizyk medyczny lub doktorant.

I

6. Opiekun pracy nie może być jej współautorem.

I

7. Zgłoszona praca mogła wcześniej być prezentowana na innych konferencjach pod warunkiem, że jej autorami byli wyłącznie studenci.

I

8. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.

I

9. W wyjątkowych sytuacjach Komitet zastrzega sobie prawo do dopuszczenia zespołu na zasadach indywidualnych.

§6

Prace Konkursowe

I

1. Prace mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:

 • a. wystąpienie ustne – praca oryginalna,
 • b. wystąpienie ustne – praca typu opis przypadku,
 • c. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca oryginalna,
 • d. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca typu opis przypadku.

I

2. Tematyka zgłaszanych prac powinna dotyczyć radiologii diagnostycznej lub zabiegowej.

I

3. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie streszczenia oraz oświadczenia o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów a jej autorami są wyłącznie studenci. Uzyskano wszelkie wymagane zgody na wygłoszenie prezentacji.”.

I

4. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim i liczyć maksymalnie 2500 znaków (zagadnienia merytoryczne; bez tytułu, nazwisk autorów i afiliacji).

I

5. Streszczenie powinno być zgłoszone przez autora, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i prezentację pracy na konferencji.

I

6. Autor, o którym mowa w ust. 5 powinien podać imię, nazwisko i adres e-mail.

§7

Ocena nadesłanych streszczeń

I

1. Komisja, wyznaczona przez Organizatora konkursu, ocenia wartość merytoryczną streszczeń i decyduje o przyjęciu oraz o ostatecznej kwalifikacji do odpowiedniej kategorii.

I

2. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku jej niewystarczającej wartości merytorycznej lub stwierdzenia naruszenia praw do własności intelektualnej.

I

3. Komisja zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania pracy do innej kategorii niż zaproponował to autor.

I

4. Organizator informuje drogą mailową autora o decyzji Komisji

I

5. Organizator kontaktuje się wyłącznie za pomocą wskazanego przez zgłaszającego adresu e – mail.

§8

Struktura prac naukowych do prezentacji

I

1. Prace naukowe zgłoszone do konkursu powinny składać się z następujących elementów:

I

1.1. Praca oryginalna:

  • a. tytuł;
  • b. imię i nazwisko autora oraz współautorów;
  • c. nazwa reprezentowanej uczelni;
  • d. imię i nazwisko opiekuna pracy;
  • e. cel pracy;
  • f. materiał i metoda;
  • g. wyniki;
  • h. wnioski;

I

1.2. Praca typu opis przypadku:

  • a. tytuł;
  • b. imię i nazwisko autora oraz współautorów;
  • c. nazwa reprezentowanej uczelni;
  • d. imię i nazwisko opiekuna pracy;
  • e. wstęp (opis jednostki chorobowej);
  • f. omówienie przedstawionego przypadku;
  • g. wnioski.

§9

Przygotowanie prac naukowych do prezentacji

I

1. Zakwalifikowane do sesji naukowej prace powinny zostać przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją (załącznik 2) z zachowaniem następujących zasad:

 1. Prezentacje ustne:
  • a. w programie PowerPoint – a w przypadku formy zdalnej w formacie mp4/mpeg4,
  • b. w języku polskim,
  • c. pierwsze przeźrocze powinno zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwy Uczelni, którą reprezentują, imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy;
  • d. w kategorii prac oryginalnych maksymalna liczba to 20 przeźroczy,
  • e. w kategorii prac typu opis przypadku maksymalna liczba to 10 przeźroczy.

 2. Plakaty elektroniczne:
  • a. w programie PowerPoint – a następnie zapisane w formacie pdf
  • b. w języku polskim,
  • c. pierwsze przeźrocze powinno zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwy Uczelni, którą reprezentują, imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy;
  • d. w kategorii prac oryginalnych maksymalna liczba to 20 przeźroczy,
  • e. w kategorii prac typu opis przypadku maksymalna liczba to 10 przeźroczy.

I

2. Czas prezentacji dla prac ustnych:

 • a. dla prac oryginalnych: 10 minut
 • b. dla prac typu opis przypadku: 7 minut

I

3. Przewidywany jest dodatkowy czas na dyskusję:

 • a. 5 minut dla prac oryginalnych,
 • b. 3 minuty dla prac typu przypadek kliniczny.

I

4. Gotowe prace (prezentacje ustne i plakaty elektroniczne), zapisane w odpowiednim formacie, powinny być zatytułowane nazwiskiem i imieniem autora oraz dwoma pierwszymi wyrazami tytułu.

I

5. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatorów: forumradiologiczne@gmail.com.

W przypadku dużych plików prosimy skorzystać z bezpłatnego serwisu (do 2GB) www.wetransfer.com

§11

Konkurs prac naukowych

I

1. Wszystkie zakwalifikowane prace biorą udział w konkursie na najlepszą pracę w następujących kategoriach:

 • a. wystąpienie ustne – praca oryginalna;
 • b. wystąpienie ustne – praca typu opis przypadku;
 • c. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca oryginalna;
 • d. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca typu opis przypadku.

I

2. Oceny prac dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

I

3. Prace będą oceniane pod kątem wartości merytorycznej, a także ze względu na sposób prezentacji.

I

4. Werdykt Komisji zostanie ogłoszony w terminie podanym przez Organizatora.

I

5. Werdykt Komisji jest ostateczny.

§12

Nagrody

I

1. Organizator przyznaje nagrody, kierując się werdyktem Sądu Konkursowego.

I

2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

I

3. Liczbę i rodzaj nagród określa Organizator konkursu.

I

4. Główna nagroda to bezpłatny udział w European Congress of Radiology 2022 dla laureata I nagrody w kategorii wystąpienie ustne – praca oryginalna; fundatorem jest Fundacja Polradiologia Viva.

§13

Kontakt z organizatorami

I

Do kontaktu z Organizatorem służy adres mailowy: kontakt@forumradiologiczne.pl

§14

Postanowienia końcowe

I

1. Organizator Konkursu dokonuje wykładni postanowień Regulaminu Konkursu oraz rozstrzyga spory wynikłe z jego stosowania.

I

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz Harmonogramie.

I

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

I

4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, w celu realizacji jego procesu.

I

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Wizerunek

I

1. Przebieg Konferencji może być filmowany oraz fotografowany przez Organizatora oraz inne podmioty, które otrzymały zgodę Organizatora, w sytuacji, kiedy uczestnik wyrazi na to zgodę. 

I

2. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym także w Internecie, na plakatach i ulotkach, oraz w telewizji. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania wizerunku.

Ochrona danych osobowych

I

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), VIII Studenckie Forum Radiologiczne informuje:

I

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator, VIII Studenckie Forum Radiologiczne reprezentowane przez Szymona Janika– prezesa VIII SOFoR – ul. Księcia Trojdena 2a, 02 – 109 Warszawa.

I

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji VIII Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego, oraz sytuacji z nią związanych, a także w celu informacyjnym dotyczącym organizacji kolejnych edycji SOFoR;

I

1.3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

I

1.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

I

1.5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty);

I

1.6. Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat od dnia rejestracji;

I

1.7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy:
kontakt@forumradiologiczne.pl.

Scroll to top